ฟิลเตอร์กรองอากาศที่ดี

ฟิลเตอร์กรองอากาศที่ดี ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆคือ มีประสิทธิภาพการกรองที่เหมาะสมกับการใช้งานตามลักษณะงานประเภทต่างๆ มีความสามารถในการกักเก็บฝุ่นได้สูง มีอัตราการไหลของลมสูง( Airflow rate) ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความดันตกคร่อม (Pressure Drop) ที่ต่ำ เพื่ออายุการใช้งานที่นาน ดังนั้นในการเลือกฟิลเตอร์กรองอากาศที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานจึงต้องพิจารณาจากองค์ประกอบและตัวแปรที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของฟิลเตอร์กรองอากาศ

องค์ประกอบที่สำคัญในแผ่นกรองอากาศ

ปริมาณลม (Air Flow) เนื่องจากฟิลเตอร์ที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติที่ยอมให้มีปริมาณลมที่ผ่านเส้นใยเนื้อกรองได้สูงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เป็นลูกบาศ์ทเมตรต่อชั่วโมง (CMH= Cubic met per hour) โดยทั่วไปแล้วแผ่นกรองขั้นต้นและขั้นกลางสามารถยอมให้ปริมาณลมผ่านได้ถึง 3400 CMH ในขณะที่ฟิลเตอร์ขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่ 1200 CMH บางรุ่นที่มีการเพิ่มพื้นที่เนื้อกรองจะสามารถรับปริมาณลมได้ถึง 4250 CMH ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับPressure drop นั้นๆ

ประสิทธิภาพ (Efficiency)แบ่งเป็น 3 ประเภท best fake richard mille watches

ประสิทธิภาพเริ่มต้น (InitialEfficiency) เมื่อฟิลเตอร์สะอาด
ประสิทธิภาพเฉลี่ย (Average Efficiency)เป็นค่าประสิทธิภาพที่ใช้ในการกำหนดช่วงประสิทธิภาพของฟิลเตอร์แต่ละชนิด (Specification art replica watches uk)
ประสิทธิภาพสุดท้าย (Final Efficiency) เป็นค่าที่บ่งบอกถึง ค่าประสิทธิภาพสุดท้ายที่ฟิลเตอร์สามารถกรองได้ หากมีการใช้งานเกินจุดนี้แผ่นกรองอากาศจะเริ่มตัน อัตราการไหลของอากาศจะเริ่มลดลง และ pressure drop จะสูงขึ้น

ความดันตกคร่อม (Pressure Drop) ฟิลเตอร์กรองอากาศที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงต้องมีค่าแรงต้านหรือความดันตกคร่อมที่ต่ำในการพัฒนาแผ่นกรองให้มีประสิทธิภาพสูงและมีค่าความดันตกคร่อมต่ำ

ความดันตกคร่อมเริ่มต้น (Initial Pressure Drop)เป็นค่าความดันเริ่มต้นเมื่อฟิลเตอร์สะอาด
ความดันตกคร่อมเฉลี่ย (Average Pressure Drop) เป็นค่าที่ใช้ในการคำนวณการเลือกขนาดของพัดลม
ความดันตกคร่อมสุดท้าย (Final Pressure Drop) เป็นค่าความดันสุดท้าย ที่สามารถบอกถึงจุดที่ฟิลเตอร์จะเริ่มตัน

ความสามารถในการกักเก็บฝุ่น (Dust Holding Capacity: DHC)

เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณการกักเก็บฝุ่นของเนื้อกรอง มีหน่วยเป็น กรัม (g) หรือ กิโลกรัม (kg) ค่า DHC สามารถบอกถึงอายุการใช้งานของฟิลเตอร์กรองอากาศแต่ละชนิดได้เมื่อเปรียบเทียบที่ปริมาณความสามารถในการกักเก็บฝุ่น เช่น ในสภาวะแวดล้อมเดียวกัน แผ่นกรองที่มีค่า DHC มากกว่าจะมีอายุการใช้งานได้นานกว่าฟิลเตอร์ที่มีค่า DHC ที่น้อยกว่า

อายุการใช้งานของฟิลเตอร์กรองอากาศ ในการเลือกฟิลเตอร์กรองอากาศต้องคำนึงถึงอายุการใช้งานของแผ่นกรองว่ามีอายุการใช้งานได้นานแค่ไหน โดยทั่วไปแล้ว ผู้ผลิตจะมีการกำหนดอายุการใช้งานตามประสิทธิภาพของฟิลเตอร์
แผ่นกรองขั้นต้นที่มีประสิทธิภาพ 25-30% มีอายุการใช้งานอยุ่ที่ 3-6 เดือน
แผ่นกรองขั้นกลางที่มีประสิทธิภาพ 45-95%มีอายุการใช้งานอยุ่ที่ 3-6 เดือน
แผ่นกรองขั้นสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 98%มีอายุการใช้งาน6-12 เดือน

อย่างไรก็ตามอายุการใช้งานของฟิลเตอร์ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ปริมาณฝุ่นและการบำรุงรักษา หากมีการเปลี่ยนฟิลเตอร์ขั้นต้นและขั้นกลางจะช่วยยืดระยะการใช้งานของฟิลเตอร์กรองละเอียดได้นานขึ้นมากกว่า 1 ปี

ความเร็วลมที่ไหลผ่านฟิลเตอร์กรองอากาศ (Air Velocity: m/s)ความเร็วลมจะมีผลต่อประสิทธิภาพการกรองฝุ่นของเนื้อกรองจากหลักการกรองอากาศ cheap fake watches online
กระบวนการกรองฝุ่นหยาบ: Straining, Inertia
กระบวนการกรองฝุ่นละเอียด: Interception, Diffusion